دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

تلفن تماس : 88177926 - 021
Header ad
تور مشهد اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ 

دو شب و سه روز

نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آلتون شیرازی ۲۱ ۱۹۵.۰۰۰ تومان ۲۶۵.۰۰۰ تومان ۳۳۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان
جوادیه طبرسی ۲۵ ۲۲۵.۰۰۰ تومان ۲۹۵.۰۰۰ تومان ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۳۹۵.۰۰۰ تومان
سراج طبرسی ۱۶ ۲۶۵.۰۰۰ تومان ۳۲۵.۰۰۰ تومان ۳۹۵.۰۰۰ تومان ۴۲۵.۰۰۰ تومان
فراز امام رضا ۳۱ ۲۶۵.۰۰۰ تومان ۳۱۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان
آرین امام رضا ۳ ۲۸۵.۰۰۰ تومان ۳۴۵.۰۰۰ تومان ۳۱۵.۰۰۰ تومان ۴۵۵.۰۰۰ تومان
ستارگان امام رضا ۵ ۲۹۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۴۲۵.۰۰۰ تومان ۴۵۵.۰۰۰ تومان
کارن امام رضا ۸ ۲۹۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۴۲۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان
ایران زمین امام رضا ۲ ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۴۹۵.۰۰۰ تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آلتون شیرازی ۲۱ ۲۰۵.۰۰۰ تومان ۲۶۵.۰۰۰ تومان ۳۲۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان
کرانه امام رضا ۷ ۲۱۵.۰۰۰ تومان ۲۸۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان
بسطامی خیابان اندرزگو ۲۱۵.۰۰۰ تومان ۲۸۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان
شایگان امام رضا ۱۸ ۲۱۵.۰۰۰ تومان ۲۸۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان
افتخار امام رضا ۱۹ ۲۲۵.۰۰۰ تومان ۲۹۵.۰۰۰ تومان ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۳۹۵.۰۰۰ تومان
شاد فلکه آب ۲۱۵.۰۰۰ تومان ۲۸۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان
سبز میدان توحید ۲۱۵.۰۰۰ تومان ۲۸۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان
آرین امام رضا ۳ ۲۸۵.۰۰۰ تومان ۳۴۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۵۵.۰۰۰ تومان
ستارگان امام رضا ۵ ۲۹۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۴۲۵.۰۰۰ تومان ۴۵۵.۰۰۰ تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
آراد دانش غربی ۱۱ ۲۲۵.۰۰۰ تومان ۲۹۵.۰۰۰ تومان ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۳۹۵.۰۰۰ تومان
ارگ امام رضا ۱۱ ۲۳۵.۰۰۰ تومان ۳۰۵.۰۰۰ تومان ۳۷۵.۰۰۰ تومان ۴۰۵.۰۰۰ تومان
سینا چهارراه خسروی ۲۳۵.۰۰۰ تومان ۳۰۵.۰۰۰ تومان ۳۷۵.۰۰۰ تومان ۴۰۵.۰۰۰ تومان
صابر خسروی نو ۲۳۵.۰۰۰ تومان ۳۰۵.۰۰۰ تومان ۳۷۵.۰۰۰ تومان ۴۰۵.۰۰۰ تومان
مرمر امام رضا ۸ ۲۵۵.۰۰۰ تومان ۳۲۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان ۴۲۵.۰۰۰ تومان
انصار شیرازی ۳ ۲۵۵.۰۰۰ تومان ۳۲۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان ۴۲۵.۰۰۰ تومان
اولیا شیرازی ۲۱ ۲۵۵.۰۰۰ تومان ۳۲۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان ۴۲۵.۰۰۰ تومان
منجی بازار رضا ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۴۹۵.۰۰۰ تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
الوند امام رضا ۲۵ ۲۲۵.۰۰۰ تومان ۲۹۵.۰۰۰ تومان ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۳۹۵.۰۰۰ تومان
جوادیه طبرسی ۲۵ ۲۲۵.۰۰۰ تومان ۲۹۵.۰۰۰ تومان ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۳۹۵.۰۰۰ تومان
ایساتیس امام رضا ۳۴ ۲۵۵.۰۰۰ تومان ۳۳۵.۰۰۰ تومان ۳۹۵.۰۰۰ تومان ۴۲۵.۰۰۰ تومان
دانشور چمران ۸ ۲۵۵.۰۰۰ تومان ۳۳۵.۰۰۰ تومان ۳۹۵.۰۰۰ تومان ۴۲۵.۰۰۰ تومان
کوثر فلکه آب ۲۷۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۴۵.۰۰۰ تومان
حافظ شهید اندرزگو ۲۷۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۴۵.۰۰۰ تومان
المپیا امام رضا ۸ ۲۹۵.۰۰۰ تومان ۳۷۵.۰۰۰ تومان ۴۳۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان
پارسه دانش غربی ۵/۱ ۲۹۵.۰۰۰ تومان ۳۷۵.۰۰۰ تومان ۴۳۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان
میامی امام رضا ۳۵ ۳۰۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان ۴۴۵.۰۰۰ تومان ۴۷۵.۰۰۰ تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
زیتون خیابان پاسداران ۳۰۵.۰۰۰ تومان ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۴۴۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان
سیمرغ ۱۷ شهریور ۳۰۵.۰۰۰ تومان ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۴۴۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان
تهران امام رضا ۸ ۳۲۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۴۸۵.۰۰۰ تومان
هلیا امام رضا ۸ ۳۲۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۴۸۵.۰۰۰ تومان
پارمیدا امام رضا ۲۴ ۳۲۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۴۸۵.۰۰۰ تومان
هاترا دانش غربی ۳۲۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۴۸۵.۰۰۰ تومان
عماد طبرسی ۳۲۵.۰۰۰ تومان ۳۸۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۴۸۵.۰۰۰ تومان
ابران زمین امام رضا ۸ ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۴۹۵.۰۰۰ تومان
آیران امام رضا ۱۰ ۳۶۵.۰۰۰ تومان ۴۲۵.۰۰۰ تومان ۴۷۵.۰۰۰ تومان ۵۰۵.۰۰۰ تومان
اطلس فلکه آب ۳۷۵.۰۰۰ تومان ۴۳۵.۰۰۰ تومان ۴۸۵.۰۰۰ تومان ۴۹۵.۰۰۰ تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
فردوس امام رضا ۸ ۳۱۵.۰۰۰ تومان ۳۷۵.۰۰۰ تومان ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۴۹۵.۰۰۰ تومان
خورشید تابان خیابان پاسداران ۴۱۵.۰۰۰ تومان ۴۷۵.۰۰۰ تومان ۵۵۵.۰۰۰ تومان ۵۸۵.۰۰۰ تومان
تارا چهارراه شهدا ۴۳۵.۰۰۰ تومان ۴۹۵.۰۰۰ تومان ۵۶۵.۰۰۰ تومان ۵۹۵.۰۰۰ تومان
کیانا امام رضا ۲ ۴۵۵.۰۰۰ تومان ۵۲۵.۰۰۰ تومان ۵۸۵.۰۰۰ تومان ۶۲۵.۰۰۰ تومان
الماس ۱ بین امام رضا ۴ و ۶ ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۵۲۵.۰۰۰ تومان ۵۹۵.۰۰۰ تومان ۶۳۵.۰۰۰ تومان
الغدیر چهارراه شهدا ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۵۲۵.۰۰۰ تومان ۵۹۵.۰۰۰ تومان ۶۳۵.۰۰۰ تومان
بشری بازار سر شور ۴۶۵.۰۰۰ تومان ۵۲۵.۰۰۰ تومان ۵۹۵.۰۰۰ تومان ۶۳۵.۰۰۰ تومان
جواد امام رضا ۳ ۵۴۵.۰۰۰ تومان ۵۹۵.۰۰۰ تومان ۶۷۵.۰۰۰ تومان ۶۹۵.۰۰۰ تومان
نام هتل موقعیت قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته قطار زندگی یا فدک هوائی
سی نور ۱۷ شهریور ۴۴۵.۰۰۰ تومان ۴۹۵.۰۰۰ تومان ۵۷۵.۰۰۰ تومان ۵۹۵.۰۰۰ تومان
پردیسان بزرگراه شهید کلانتری ۴۷۵.۰۰۰ تومان ۵۴۵.۰۰۰ تومان ۶۲۵.۰۰۰ تومان ۶۴۵.۰۰۰ تومان
آرمان نواب صفوی ۴۷۵.۰۰۰ تومان ۵۳۵.۰۰۰ تومان ۵۹۵.۰۰۰ تومان ۶۲۵.۰۰۰ تومان
هما ۲ چهارراه خیام ۴۷۵.۰۰۰ تومان ۵۳۵.۰۰۰ تومان ۵۹۵.۰۰۰ تومان ۶۲۵.۰۰۰ تومان
پارسیس بلوار امیر المومنین ۴۷۵.۰۰۰ تومان ۵۳۵.۰۰۰ تومان ۵۹۵.۰۰۰ تومان ۶۲۵.۰۰۰ تومان
بین المللی قصر بین امام رضا ۱۴ و۱۶ ۴۸۵.۰۰۰ تومان ۵۴۵.۰۰۰ تومان ۶۰۵.۰۰۰ تومان ۶۳۵.۰۰۰ تومان
الماس ۲ امام رضا ۲۰ ۴۸۵.۰۰۰ تومان ۵۴۵.۰۰۰ تومان ۶۲۵.۰۰۰ تومان ۶۵۵.۰۰۰ تومان
مجلل درویشی بین امام رضا ۲۴ و ۲۶ ۴۹۵.۰۰۰ تومان ۵۵۵.۰۰۰ تومان ۶۱۵.۰۰۰ تومان ۶۴۵.۰۰۰ تومان
مدینه الرضا خیابان شیرازی ۵۶۵.۰۰۰ تومان ۶۲۵.۰۰۰ تومان ۶۸۵.۰۰۰ تومان ۷۲۵.۰۰۰ تومان
قصر طلایی بین امام رضا ۳۴ و ۳۶ ۵۸۵.۰۰۰ تومان ۶۴۵.۰۰۰ تومان ۷۰۵.۰۰۰ تومان ۷۴۵.۰۰۰ تومان
بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را در تلگرام و یا به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل پرستاره مشکات آریا حافظ سهند عرش کارن ایران زمین
تاریخ پرواز ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت
هزینه ۳۰۵.۰۰۰ ۳۹۰.۰۰۰ ۴۲۰.۰۰۰ ۴۵۵.۰۰۰ ۵۱۵.۰۰۰ ۴۶۵.۰۰۰ ۴۷۰.۰۰۰ ۵۲۵.۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل سراج کیانا هاترا هلیا اترک الماس۱ تارا
تاریخ پرواز ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت
هزینه ۴۴۰.۰۰۰ ۵۸۰.۰۰۰ ۴۷۵.۰۰۰ ۴۶۵.۰۰۰ ۷۰۵.۰۰۰ ۶۲۰.۰۰۰ ۶۲۰.۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام
نرخ تورهای لحظه آخری مشهد
نام هتل پارس پارسیس درویشی قصر الماس قصر طلایی مدینه الرضا قصر الضیافه
تاریخ پرواز ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت ۱۵ اردیبهشت
هزینه ۶۸۵.۰۰۰ ۶۲۰.۰۰۰ ۷۱۵.۰۰۰ ۷۸۸.۰۰۰ ۷۹۵.۰۰۰ ۷۵۵.۰۰۰ ۸۸۰.۰۰۰
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت هواپیما ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه
فرم درخواست تور :

در صورت تمایل فرم زیر را پر نموده تا کارشناسان فروش ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

کلیه قیمت های فوق مربوط به مبدا حرکت از تهران بوده و برای ایام غیرپیک و عادی محاسبه شده است . لطفا جهت دریافت نرخ دقیق تورها در تاریخ موردنظر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید .  ۲۶۱۲۱۰۱۴ – ۰۲۱       ۸۸۱۷۷۹۲۶ – ۰۲۱

هـتـل هـا

بررسی اجمالی آخرین هتل ها

رستوران های مشهد